Andorra
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

El paper del psicòleg a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

La salut mental s’entén, seguint la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com un estat de benestar en el qual l’individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera, i és capaç de contribuir i relacionar-se amb la seva comunitat.

En aquest sentit, la fundació compta amb un equip de psicòlegs especialitzats en atenció a la primera infància i trastorns en el neurodesenvolupament, discapacitat, salut mental i conducta, en concret en la metodologia del suport conductual positiu i en altres trastorns associats a la discapacitat com és el trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA). La intervenció d’aquest equip és essencial perquè les persones puguin assolir l’estat de benestar i afavorir la seva qualitat de vida, així com potenciar la seva inclusió i participació activa.

El psicòleg fa l’acompanyament en totes les etapes de la vida, desenvolupant les seves funcions en els diferents serveis i tenint en compte la informació de totes les àrees que envolten la persona (habilitats de la vida diària, salut general, salut mental, cognició, conducta i entorn).

Per iniciar qualsevol tipus d’intervenció es parteix sempre d’una avaluació integral, que ens permet conèixer la persona i saber quins són els seus punts forts, preferències, funcionament, necessitats de suport i qualitat de vida.

En les etapes primerenques del desenvolupament, un cop el psicòleg ha establert el diagnòstic funcional de l’infant, el seu rol s’orienta a l’acompanyament i capacitació dels entorns, tant en l’àmbit familiar com en el comunitari.

Per altra banda, en l’etapa infantojuvenil l’atenció se centra a potenciar aquelles habilitats d’autonomia, independència i autodeterminació que l’ajudaran en el seu procés de desenvolupament personal i en la transició cap a la vida adulta.

En l’etapa adulta, en funció del perfil de la persona atesa, el psicòleg pot desenvolupar el seu paper, afavorint les competències laborals per a la inserció o bé com a guia en l’elaboració i assoliment del projecte de vida personal.

Un cop s’inicia el procés d’envelliment, l’atenció es dirigeix al manteniment de les habilitats i capacitats apreses al llarg de la vida, posant èmfasi en la valoració per detectar el deteriorament i intervenir de manera precoç segons les necessitats de la persona.

Durant tot el cicle vital, el psicòleg posa la mirada en la prevenció i intervenció d’aquelles conductes que poden suposar un repte, i que poden interferir en el benestar i la salut mental de la persona.

Cal destacar que a la fundació, el psicòleg sempre treballa estretament amb un equip interdisciplinari al qual modela, acompa­nya i apodera per dur a terme les estratègies i intervencions adequades a cada persona. El suport que es proporciona des de tot l’equip promou la qualitat de vida de la persona atesa, així com l’assoliment de les seves fites per gaudir d’una vida plena.

* Manel Borrallo, Psicòleg de la FPNSM