Albania

Gara në Raundin 3/ Dalin kuotat e lira për çdo universitet publik

Janë ende me mijëra kuotat e lira të raportuara nga institucionet e arsimit të lartë në të gjithë vendin në ndihmë të maturantëve dhe kandidatëve të tjerë që nuk kanë mundur të sigurojnë dot një të drejtë studimi në universitet përgjatë garës së zhvilluar në dy raundet e shkuara. Tashmë janë detajuar kuotat e lira për të gjitha programet e studimit, për të cilat maturantët do të mund të konkurojnë edhe një herë nga e para me plotësimin online të Formularit A3, ku do të duhet të rendisin 10 degët më të preferuara për të hyrë sërish në konkurim për universitetin. Në vijim të shkrimit gjeni te detajuar ndarjen e plotë të kuotave të lira të raportuara nga të 12 universitetet publike në vend.

Sikundër ka ndodhur në dy raundet e shkuara, edhe për raundin e tretë, zgjedhja e degëve të studimit do të bëhet online në portalin www.ualbania.al . Regjistrimi i preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë. Sipas afateve të përcaktuara, maturantët duhet që në datat 12-14 tetor të plotësojnë Formularin A3 me 10 preferencat e reja.

Lidhur me procesin e aplikimit, autoritetet e arsimit bëjnë me dije se sistemi online do të pranojë për regjistrim vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesataren e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë.

Në këtë raund kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët që kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, dhe që plotësojnë një nga këto kushte: Nuk kanë arritur të regjistrohen në raundin e parë, ose të dytë, kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë, ose të dytë dhe nuk janë shpallur fitues, kanë kryer procesin e aplikimit online në dy raundet e mëparshme dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe ata që janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë ose të dytë. Ndërsa kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në një nga programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria. Lista e fituesve do të bëhet publike në datën 20 tetor. Një ditë më pas të pakënaqurit me renditjen mund të kryejnë ankimimin pranë fakultetit ku dhe do të marrin shpjegimin përkatës. Pas kësaj do të nisë procesi i regjistrimit të fituesve të rinj të këtij raundi. Regjistrimet për fituesit e raundit të tretë do të zhvillohen në datat 21 tetor deri 26  (3 faza 48-orëshe: 21-22, 23-24 dhe 25-26 tetor). Në këto data të gjithë aplikantët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e tretë dhe janë shpallur fitues, kryejnë procesin e regjistrimit duke paraqitur dokumentacionin në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Për regjistrim (mund t’i dorëzoni personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana juaj) duhet ky dokumentacion: dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja, fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, deklaratën të cilën e gjeni në udhëzimin e plotë, duhet ta printoni dhe plotësoni të sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni.

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I TIRANËS

Programi i studimit                                       Kuota të lira

Administrim – Biznes                                      21

Administrim – Biznes (Sarandë)                     47

Administrim dhe Politika Sociale                   9

Arkeologji                                                       30

Biologji                                                                       9

Bioteknologji                                                  9

Drejtësi                                                            15

Ekonomiks                                                      9

Filozofi                                                                        62

Financë                                                            6

Fizikë                                                              76

Gazetari                                                           12

Gjeografi                                                         97

Gjuhë – Letërsi                                               31

Gjuhë Angleze                                                            13

Gjuhë Angleze (Sarandë)                               37

Gjuhë Frënge                                                  85

Gjuhë Gjermane                                              4

Gjuhë Greke                                                    40

Gjuhë Italiane                                                 80

Gjuhë Ruse                                                     29

Gjuhë Spanjolle                                               69

Gjuhë Turke                                                    44

Histori                                                             126

Informatikë                                                     1

Informatikë Ekonomike                                  1

Inxhinieri Matematike dhe Informatike         3

Kimi                                                                75

Kimi Industriale dhe Mjedisore                      64

Kimi dhe Teknologji Ushqimore                    17

Matematikë                                                     36

Psikologji                                                        3

Punë Sociale                                                    10

Shkenca Politike                                             20

Sociologji                                                        14

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi     5

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Programi i studimit                                       Kuota të lira

Arkitekturë (Arkitekt)                                                 0

Arkitekturë (Urbanist)                                                 0

Arkitekturë Interieri dhe Dizajn                                 0

Inxhinieri Ekonomike                                                 13

Inxhinieri Elektrike – Automatizimi i Industrisë        2

Inxhinieri Elektrike – Energjitikë                                3

Inxhinieri Elektronike                                                 3

Inxhinieri Fizike                                                          44

Inxhinieri Gjeodezi                                                     0

Inxhinieri Gjeoinformatike                                         2

Inxhinieri Gjeologjike                                                 31

Inxhinieri Gjeomjedis                                                 31

Inxhinieri Hidroteknikë                                              1

Inxhinieri Informatike                                                 1

Inxhinieri Matematike                                                 44

Inxhinieri Materiale                                                    31

Inxhinieri Mekanike                                                    6

Inxhinieri Mekatronike                                               3

Inxhinieri Mjedisi                                                       5

Inxhinieri Ndërtimi                                                     2

Inxhinieri Tekstili dhe Mode                                      17

Inxhinieri Telekomunikacioni                                     3

Inxhinieri e Burimeve Minerare                                 41

Inxhinieri e Naftes dhe Gazit                                      19

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Farmaci                                                                       2

Fizioterapi                                                                   7

Higjenist Dentar                                                         8

Infermieri e Përgjithshme                                           2

Logopedi                                                                     4

Mami                                                                           0

Mjekësi e Përgjithshme                                               0

Shëndet Publik                                                            3

Stomatologji                                                                1

Teknike Imazherie                                                      5

Teknike Laboratori                                                     2

Teknikë Dentare                                                         3

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Agrobiologji                                                                42

Agroturizëm dhe Mikpritje                                         15

Bioteknologji Zooveterianare                                     45

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural                  4

Ekonomiks i Aplikuar                                                 1

Financë Kontabilitet                                                   1

Informatikë Biznesi                                                    1

Inxhinieri Agrare profili : Agronomi                          46

Biologji Marine dhe Akuakulturë                               48

Agromekanizëm                                                          44

Arkitekture Peizazhi                                                   40

Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë                                   45

Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh                 41

Inxhinieri Agromjedisi                                                            37

Teknologji Ushqimore                                                            6

Vreshtari Enologji                                                       48

Inxhinieri Pyjore                                                         6

Inxhinieri Përpunim Druri                                          12

Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit                                25

Kopshtari                                                                    27

Menaxhim Agrobiznesi                                               0

Menaxhim Sistemesh Informacioni                            8

Menaxhim Turizmi Rural                                           12

Menaxhim Veterinar                                                   9

Mjekësi Veterinare                                                     8

Menaxhimi i Burimeve Natyrore                              72

Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit                         50

Teknolog Bujqësor                                                      12

Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale           47

Zooveterinari                                                               19

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Aktrim                                                                         0

Bastubë                                                                       2

Dirizhim                                                                      2

Fagot                                                                           2

Fizarmonikë Klasike                                                   0

Flaut                                                                            4

Fotografi                                                                     0

Kanto                                                                          3

Kitarë                                                                          1

Klarinetë                                                                     0

Kompozicion                                                               2

Kontrabas                                                                    1

Koreografi                                                                   0

Korno                                                                          3

Muzikologji                                                                 2

Oboe                                                                           2

Pedagogji Muzikore                                                    3

Piano                                                                           6

Pikturë                                                                         0

Regji                                                                            0

Regji Filmi TV                                                                       0

Skenografi -Kostumografi                                          0

Skulpturë                                                                     30

Trombonë                                                                    1

Trombë                                                                        4

Violinë                                                                                    6

Violonçel                                                                     4

Violë                                                                           2

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

  1. Veprimtarisë Fizike, Shëndetit e Rekreacionit 0

Shkenca e Lëvizjes                                                      0

Shkenca të Rehabilitimit                                             15

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU DURRËS

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim Biznesi                                                   30

Administrim Publik                                                    32

Aplikacion Ëeb dhe Dizenjim Grafik                         32

Arsim Fillor                                                                 13

Arsim Parashkollor                                                     1

Asistent Administrativ                                                            10

Asistent Ligjor                                                                        9

Bankë Financë                                                             37

Drejtësi                                                                        58

Edukator për moshën 0-3 vjeçare                               4

Filozofi – Sociologji                                                    35

Financë Kontabilitet                                                   30

Fizioterapi                                                                   1

Gjuhë Angleze                                                                        16

Gjuhë Gjermane dhe Angleze                                     7

Gjuhë Letërsi – Anglisht                                             30

Guidë Turistike                                                           23

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime                           19

Histori                                                                         37

Infermieri e Përgjithshme                                           0

Informatikë Praktike                                                   18

Komunikim dhe Marketing Digjital                           23

Kujdestar për moshën e tretë                                      37

Mami                                                                           0

Marrëdhënie me Publikun                                           40

Matematikë Informatikë                                             39

Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore 22

Mekanik Detare                                                          22

Menaxhim Hotel Restorant                                        25

Menaxhim Hoteleri Turizëm                                       17

Menaxhim Marketing                                                 36

Menaxhim Ndërtimi                                                   20

Menaxhim Transporti Detar/Tokësor                         7

Menaxhim Turizëm Arkeologjik                                40

Menaxhim Turizëm Kulturor                                     36

Menaxhim i Bankave                                                  16

Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla e të mesme          20

Multimedia dhe Televizioni Dixhital                         44

Navigacion dhe Menaxhim Detar                               14

Ndihmës Dentist                                                         10

Politikat Ekonomike                                                   61

Psikologji                                                                    5

Shkenca Ekonomike                                                   45

Shkenca Kompjuterike                                                3

Shkenca Politike                                                         45

Sisteme Informacioni                                                  44

Specialist Rrjetesh Kompjuterike                               16

Specialist i Sistemeve të kondicionimit                      20

Specialist pajisjesh elektronike                                   43

Teknik Elektrik                                                                       9

Teknologji Automobilash                                           7

Teknologji Informacioni                                             22

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI SHKODËR

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim – Biznes                                                 17

Biologji – Kimi                                                                        32

Drejtësi                                                                        224

Edukim Fizik dhe Sporte                                            7

Financë – Kontabilitet                                                27

Fizikë                                                                          28

Gazetari dhe Komunikim                                            32

Gjeografi                                                                     50

Gjuhë – Letërsi                                                           42

Gjuhë Angleze                                                                        20

Gjuhë Frënge                                                              15

Gjuhë Gjermane                                                          16

Gjuhë Italiane                                                             12

Histori                                                                         55

Histori dhe trashëgimi kulturore                                 32

Infermieri (Fizioterapi)                                               4

Infermieri (Mami)                                                       1

Infermieri e Përgjithshme                                           0

Informatikë                                                                 18

Matematikë                                                                 36

Mësuesi për Arsimin Fillor                                         45

Mësuesi për Arsimin Parashkollor                              44

Pedagogji muzikore                                                    22

Pikturë e grafikë                                                          9

Psikologji                                                                    23

Punë Sociale                                                                7

Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike              7

Turizëm                                                                       56

Udhërrëfyes turistik për rajonin verior                       8

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI ALEKSANDËR XHUVANI ELBASAN

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim – Biznes                                                 44

Administrim Biznesi dhe Inxhinieri                           32

Biologji – Kimi                                                                        35

Drejtësi                                                                        55

Edukator për fëmijët 0-3 vjeç                                     11

Edukim Fizik dhe Sporte                                            0

Edukim Qytetar                                                          35

Ekonomi Turizmi                                                        40

Ekonomia dhe e Drejta                                               55

Filozofi – Sociologji                                                    35

Financë – Kontabilitet                                                42

Fizikë Kompjuterike                                                   30

Fizioterapi                                                                   28

Gazetari                                                                       33

Gazetari dhe Gjuhë Angleze                                       35

Gjuhe Shqipe dhe Rome                                             9

Gjuhë Angleze                                                                        55

Gjuhë Frënge                                                              23

Gjuhë Gjermane                                                          20

Gjuhë Italiane                                                             23

Gjuhë Shqipe dhe Frënge                                           20

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi                                           39

Histori dhe Gjeografi                                                  39

Imazheri                                                                      22

Infermieri Mami                                                          0

Infermieri e Përgjithshme                                           1

Informatikë Ekonomike                                              40

Logjistikë                                                                    50

Logopedi                                                                     26

Matematikë – Fizikë                                                   38

Matematikë – Informatike                                           37

Mekatronikë                                                                42

Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI                           37

Mësuesi për Arsimin Parashkollor                              37

Operator Turistik                                                         37

Operator Turistik ne Gjuhe Gjermane                        32

Psikologji                                                                    25

Punonjës Social                                                           18

Sekretar I Specializuar dhe Administrativ                  18

Studime Mjedisore                                                      84

Teknik Laboratori                                                       13

Teknik Mjedisi                                                                        16

Teknologji Laboratori                                                 14

Teknologjitë e Informacionit                                      30

UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim Biznesi                                                   29

Akuakulturë,higjenë e produkteve të peshkimit         8

Biologji                                                                                   27

Drejtësi                                                                        133

Ekonomiks                                                                  40

Financë                                                                        49

Fizikë                                                                          25

Gjuhë Angleze                                                                        45

Gjuhë Italiane                                                             18

Gjuhë Shqipe Letërsi                                                  33

Histori Gjeografi                                                         28

Infermieri Mami                                                          0

Infermieri e pergjithshme                                            0

Informatikë                                                                 12

Inxhinieri Elektrike                                                     0

Inxhinieri Mekanike                                                    6

Inxhinieri Navale                                                        23

Kimi                                                                            28

Kontabilitet                                                                 40

Marketing                                                                    16

Matematike fizike                                                       28

Matematikë                                                                 32

Meaxhim Turizmi                                                        8

Media komunikim dhe trashëgimi kulturore              38

Mësuesi për Arsimin Fillor                                         23

Mësuesi për Arsimin Parashkollor                              20

Navigacion                                                                  34

Pedagogji e Specializuar                                             20

Shkenca Kompjuterike                                                10

Teknik Laboratori Kimik                                            6

Teknologji Informacioni                                             8

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI FAN S. NOLI KORÇË

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim Biznesi në Marketing                            20

Administrim dhe Politika Sociale                               16

Agroushqim                                                                30

Asistent Menaxher                                                      14

Biologji Kimi                                                              21

Biznes dhe Tregti                                                        40

Edukim Fizik dhe Sporte                                            0

Edukim për Foshnjërinë e Fëmijërinë e Hershme      4

Ekonomiks                                                                  24

Filozofi Sociologji                                                      27

Financë Kontabilitet                                                   24

Gjuhë Angleze                                                                        22

Gjuhë Letërsi                                                              22

Gjuhë dhe Kulturë Frenge                                          19

Histori Gjeografi                                                         20

Infermier i përgjithshëm                                             0

Informatike Biznesi                                                    12

Inxhinieri Agronomike                                                           34

Mami                                                                           0

Matematikë Fizikë                                                      28

Matematikë Informatikë                                             26

Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë             13

Menaxhim                                                                   37

Menaxhim Agrobiznesi                                               20

Menaxhim Biznesi Bujqësor                                       12

Menaxhim Veterinar                                                   13

Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje                         31

Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë                           20

Mësuesi për Arsimin Fillor                                         25

Mësuesi për Arsimin Parashkollor                              14

Shërbim Social                                                                        6

Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve            27

Teknologji Informacioni                                             13

KUOTAT E LIRA UNIVERSITETI EQEREM ÇABEJ GJIROKASTËR

Programi i studimit                                                   Kuota të lira

Administrim Publik                                                    12

Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike                 12

Asistent administrativ                                                 7

Biologji Kimi                                                              11

Edukatore për Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç          0

Gjuhë Angleze                                                                        18

Gjuhë Italiane                                                             15

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe                                           17

Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek                            10

Histori Gjeografi                                                         16

Histori dhe Gjuhë Italiane                                          15

Infermieri Mami                                                          3

Infermieri e Përgjithshme                                           0

Kontabilitet Financë                                                   4

Librar dhe Biblotekar                                                  27

Matematikë Fizikë                                                      10

Matematikë Informatike                                             15

Mësuesi për Arsimin Fillor (kl. I-VI)                         14

Mësuesi për Arsimin Parashkollor                              12

Ndihmës ekonomist                                                    7

Teknologji Informacioni                                             3

Turizëm                                                                       12

Udhërrëfyes Turistik                                                   24

Football news:

Conte is Interested in working at Manchester United. A decision on the future of Solskjaer will be made in the coming hours
Benzema on the Golden Ball: I don't set a goal to win. To get into the 30 nominees is already good
Miranchuk's agent about Alexey's playing time: Serie A is a tough championship. Gasperini's totalitarianism and conservatism also play a role
Koeman will not be fired because of the defeat by Real Madrid. The future of the Barca coach depends on the matches with Rayo, Alaves and Dynamo Kiev
Real Madrid are masters of adaptations (and Modric is their king). Barcelona are hostages of Koeman's ideas (well, enough canopies already!)
Junior Marketing manager vacancy in the Creative Studio
Ruediger is in talks with Man City, PSG, Juventus and Tottenham