Albania
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Pensionet dhe shtesat suplementare/ Lista me 241 përfituesit e rinj që kanë gati pagesat

Pranvera Kola 

Zgjerohet më tej skema e përfitimeve suplementare për punët e kryera në miniera nëntokë, industrinë e naftës dhe të gazit, si dhe në metalurgji. Ditën e djeshme Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka detajuar listën me 241 përfituesit e rinj që kanë gati shtesat suplementare që ju takojnë për punët e kryera në këto profesione. Përllogaritjet për shtesat që përfitojnë individët e shpallur në këtë listë janë kryer në periudhën 7 shtator-13 tetor.

Autoritetet e ISSH-së sqarojnë më tej se llogaritjet do të vijojnë, pasi janë me qindra kërkesa të tjera në proces verifikimi për të konfirmuar nëse kanë të drejtë që të përfitojnë pagesat suplementare përkatëse. Në vijim të shkrimit gjeni të plotë listën e përfituesve të rinj për të gjitha rrethet në vend, të cilët duhet të paraqiten pranë qendrave të përcaktuara për të marrë përfitimet që ju takojnë për punët e kryera në këto profesione.

Pagesat suplementare, sipas përcaktimeve në ligjin Nr. 29/2019, jepen me kërkesën e të interesuarit, i cili e ka paraqitur atë pranë agjencisë së sigurimeve shoqërore të vendbanimit të tij, ose pranë sporteleve të shërbimit në ato bashki ku ndodhet vendbanimi i përhershëm i personit, së bashku me dokumentacionin përkatës, sipas përcaktimeve të vendimit të Këshillit të Ministrave dhe rregulloreve të ISSH-së.

Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin përkatës, pension për shkak të profesionit kanë të drejtë që ta përfitojnë ish-punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë; trajtimi me përfitime përpara moshës dhe kushteve të përcaktuara në dispozitat e ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të vazhdojë të bëhet sipas përcaktimeve në dispozitat e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. Të drejtën e marrjes së këtij lloj përfitimi e gëzojnë edhe të gjithë ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 1, “Punë, që hyjnë në kategorinë e parë”.

Po ashtu kanë të drejtë që të marrin pension për shkak të profesionit edhe ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 2, “Punë, që hyjnë në kategorinë e dytë, dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sipas listës së miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kategoria tjetër që trajtohet me pensione të kësaj kategorie janë edhe ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji në profesione, punë dhe ndërmarrje, sipas përcaktimeve në krerët III, VIII e XII, të pasqyrës nr. 1, të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”.

Ndërsa shtesë mbi pensionin e pleqërisë dhe mbi pensionin e invaliditetit,mund të përfitojnë: ish-punonjësit, sipas përcaktimeve në ligjin për trajtimet suplementare, të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Shtesën mbi pension e përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se 6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në këtë ligj; Gjithashtu shtesën mbi pension e përfitojnë edhe personat që marrin pension sipas ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, kur data e lindjes së të drejtës për pension është deri më 31.12.2014.

Kliko: Lista re