Andorra
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Rendibilitat financera del 54% per a les empreses durant el 2020

La crisi sanitària viscuda arran la Covid-19 va fer que el 2020 fos un any generalment negatiu per a les empreses andorranes, tant a escala d’activitats com beneficis i rendibilitat. Això va fer que es trenqués la dinàmica creixent i positiva dels darrers anys i que, per consegüent, la rendibilitat financera assolís un valor de l’1,72% per al conjunt de les empreses actives, representant una variació negativa del 53,83% respecte a l’any anterior. En l’àmbit sectorial, i igual que els anys anteriors, destaca la secció ‘Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials’, amb una rendibilitat financera del 55,65%.

Pel que fa a la rendibilitat total, que calcula la relació entre el resultat d’explotació i el total dels actius de l’empresa, s’observen resultats desiguals. De nou, cal destacar la secció ‘Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials’, en aquest cas amb una rendibilitat econòmica del 42,72%. En canvi, la secció ‘Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment; altres serveis’ presenta una rendibilitat econòmica negativa del 7,62%.

En qüestió de deutes, l’any 2020 el nivell de l’endeutament global de les empreses actives va assolir un valor del 21,61%, situació similar a la dels anys anteriors. Un indicador que mostra una disminució del 5,21%, la qual cosa demostra que el volum de deutes va rebaixar i que, per tant, les empreses van guanyar autonomia financera amb els recursos propis. Pel que fa a la qualitat del deute, que dona a conèixer quina part de l’endeutament de les empreses és inferior a un any, va ser del 47,92%. D’aquesta manera, es considera que el deute de les empreses és de millor qualitat quan el resultat de la ràtio sigui més baix, el que mostra que les empreses tenen menys obligacions immediates i, per tant, més liquiditat disponible. 

Seguint aquesta línia, i en termes de solvència, que es mesura a través de la relació entre el valor de l’actiu i el valor de tots els deutes, les seccions ‘Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca’ i ‘Activitats immobiliàries’ tenen els valors més elevats, amb 37,71 € i 8,38 € respectivament. Quant al total, el seu valor va ser del 4,63 €, amb el qual compten les empreses en recursos per cada euro de deute que hagin de pagar. Aquest valor va ser un 5,49% més gran respecte a l’any anterior, cosa que posa de manifest que tot i la crisi sanitària viscuda durant l’any 2020, les empreses no financeres van poder mantenir la seva capacitat d’expansió.

Tanmateix, la prova que mesura si les empreses disposen d’actius suficients a curt termini per cobrir els deutes va ser de l’1,52 €, la qual cosa va suposar una disminució del 0,51% en relació amb l’any anterior. Un fet que mostra que cada euro que deuen les empreses a curt termini està recolzat per més d’un euro en crèdits a cobrar, inversions financeres a curt termini i l’efectiu, demostrant que les empreses andorranes no tenen problemes per atendre els seus deutes a curt termini. 

Finalment, i sobre l’estructura del compte de pèrdues i guanys, es pot comprovar que l’any 2020 el resultat d’explotació va disminuir el 46,19% fins a arribar a 377,83 milions d’euros. Cal destacar que el consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials, amb un pes del 50,97%, i les altres despeses d’explotació, amb un pes del 18,42%, van ser les partides més rellevants.