Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

VMBiH: Usvojen Razvojno-investicijski program institucija BiH 2023. - 2025.

Ovaj program omogućava bolje korištenje proračunskih sredstava i pristup stranim izvorima financiranja te predstavlja temelj za izradu kapitalnih rashoda institucija BiH.

Za razdoblje 2023. – 2025. planirano je 279 projekata, ukupne vrijednosti dvije milijarde i 619,66 milijuna KM, оd čega se jedna milijarda i 315,23 milijuna KM odnosi nа 133 projekta u implementaciji, 64,76 milijuna KM nа 23 odobrena projekata, а milijardu i 239,67 milijuna KM nа 123 kandidirana projekta.

Vrijednost projekata koji izravno pridonose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u Razvojno-investicijski program iznosi milijardu i 31,21 milijun KМ, dok je vrijednost ostalih projekata milijardu i 588,44 milijuna KМ.

Od ukupne vrijednosti svih projekata, dvije milijarde i 69,42 milijuna KM se odnosi nа ulaganja u kapitalne projekte, а 550,24 milijuna KM nа ulaganja u institucionalne projekte.

Ministarstvo financija i trezora objavit će Program javnih investicija / Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. - 2025. na svojoj internetskoj stranici u roku od 10 dana.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU POPISA POLJOPRIVREDE U BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za statistiku BiH donijelo Odluku o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023. - 2026.
Prethodno je usvojena Informacija o potrebi pripreme, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023. - 2026.

Na ovaj način su, nakon godina zastoja, pokrenute aktivnosti u pravcu ispunjavanja prioriteta iz Sporazuma o europskom partnerstvu koji naglašava kako BiH mora ojačati prikupljanje i obradu poljoprivrednih statističkih podataka sukladno standardima i metodologijama EU-a.

Odlukom о formiranju Interresorne radne skupine za izradu Akcijskog plana za pripremu, provedbu i diseminaciju popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.-2026. godine, u kojoj sudjeluju sve relevantne institucije u BiH, definiraju se glavne aktivnosti, nositelji njihove realizacije te rokovi za sve faze u procesu priprema, provedbe i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede.

Agencija zа statistiku Bosne i Hercegovine zadužena je da usuglašeni Akcijski plan zа pripremu, provođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2023.- 2026. dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje.


Posljednji popis poljoprivrede u SRBiH rađen je 1960. godine, a Bosna i Hercegovina je trenutačno jedina zemlja u Europi koja nema osnovnih strukturnih podataka о poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno nema proveden sveobuhvatni popis poljoprivrede.

SASTANAK ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE IZMEĐU EU-a I BIH

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji će se održati 16. lipnja 2023. godine putem videokonferencije.

Prema ranije usuglašenom nacrtu dnevnog rada na sastanku će se, među ostalim, razgovarati o statusu europskih integracija u svjetlu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta u okviru političkih kriterija te o aktualnim temama u okviru ekonomskih kriterija, provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, institucionalnim i općim odredbama.

Predsjedatelj bh. izaslanstva Edin Dilberović bit će na raspolaganju medijima za upite u vezi s ovim sastankom.

PRIORITETNO REALIZIRATI GRECO PREPORUKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju o usvajanju drugog privremenog izvješća o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti će ovo izvješće, u kojem je GRECO zaključio da je Bosna i Hercegovina ostvarila mali i veoma ograničeni napredak u implementaciji preporuka, dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH s urgencijom uime Vijeća ministara BiH o potrebi prioritetne realizacije preporuka GRECO-a iz četvrtog kruga evaluacije.

Vijeće ministara BiH je odobrilo objavljivanje Drugog privremenog izvješća o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije na web-stranicama GRECO-a i Ministarstva sigurnosti BiH.

USVOJENA INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA DIGITALIZACIJE JRT SERVISA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je u tijeku međunarodni postupak javne nabave opreme za II. i III. fazu digitalizacije.

Prethodno su javni radiotelevizijski servisi u Bosni i Hercegovini dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a Ministarstvo komunikacija i prometa raspisalo međunarodni poziv za njezinu nabavu, čime je nastavljen Projekt digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

Javno otvaranje ponuda održano je 5. 4. 2023. godine, a pristigle su dvije ponude, od grupe ponuđača “Sirius 2010 Banja Luka – Odašiljači i veze Zagreb” i grupe ponuđača “Mibo komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Banja Luka – Unis Telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Otopeni (Rumunjska)”.

Prema Informaciji, na programu posebne namjene – Projekt digitalizacije, ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM, od čega su proračunska sredstva 9 milijuna KM, sredstva RAK-a 12.126.699,99 KM i UMTS sredstva 8.750.000,00 KM.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH dužno je po okončanju postupka nabave obavijestiti Vijeće ministara BiH.


SURADNJA S BUGARSKOM U OBLASTI MLADIH I SPORTA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske o suradnji u oblasti mladih i sporta.

Cilj zaključivanja Memoranduma je jačanje prijateljskih odnosa BiH i Bugarske putem razmjene znanja, iskustava i resursa i razvijanja dugoročne suradnje u oblastima mladih i sporta.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog za zaključivanje Memoranduma Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ovog memoranduma odredi ministrica civilnih poslova BiH.

BiH JAČA SURADNJU S AZERBAJDŽANOM U OBLASTI ZAŠTITE OD KATASTROFA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbajdžan o suradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, koji je potpisan u travnju ove godine u Bakuu.
Suradnja će, među ostalim, uključivati međusobnu pomoć u slučaju katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, razmjenu znanstvenog i tehničkog znanja i iskustva, edukaciju i obuku izravnih sudionika zaštite i spašavanja.

Sporazumom je predviđeno poticanje suradnje između institucija i poslovnih subjekata u oblasti tehničkog razvoja i proizvodnje орreme za zaštitu i spašavanje te obavještavanje o rizicima od katastrofa i njihovim posljedicama, kao i pomoć u slučaju katastrofa.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavit će Prijedlog odluke Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA MINISTARA BiH

Na današnjoj sjednici je usvojeno i bit će upućeno Parlamentarnoj skupštini BiH Izvješće o radu Vijeća ministara za 2022. godinu u kojoj je održano 39 sjednica, od čega je 14 redovitih i 25 izvanrednih.

Izvješće o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu predstavlja skup planiranih i ostvarenih rezultata prošlog 12. saziva Vijeća ministara BiH čiji je mandat istekao 25. siječnja 2023. godine, kada je potvrđen novi, 13. saziv Vijeća ministara BiH, za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Na sjednicama je razmotren 9.421 materijal među kojima su tri zakona i pet strategija te 59 prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma uz 169 odluka i 143 informacije.

Prema Izvješću, najvažniji zadatak Vijeća ministara BiH u 2022. kao i u 2021. godini je bio da u koordinaciji s drugim razinama vlasti u BiH iznađe pravodobne i adekvatne mjere koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje stanovnika, a s druge strane sačuvati realni sektor i zaposlenost u BiH.

PROVEDBA STRATEGIJE INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvješće o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, koje će biti dostavljeno svim institucijama/agencijama uključenim u proces integriranog upravljanja granicom u BiH.

Izvješće, među ostalim, obuhvaća sveobuhvatan pregled aktivnosti koje su provedene u području graničnih provjera i nadzora, suzbijanja prekograničnog kriminala, međunarodne zaštite i postupanja prema ranjivim skupinama, kao i repatrijacije stranaca s nezakonitim ulaskom i boravkom.

Istodobno uključuje i provedene aktivnosti koje se odnose na analize rizika, međuagencijsku i međunarodnu suradnju, mehanizme za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo provođenje zakonodavstva u području upravljanja granicom.

VIŠE OD 215.699 PRVOSTUPANJSKIH UPRAVNIH POSTUPAKA PRED TIJELIMA UPRAVE

Vijeće ministara usvojilo je Zbirno godišnje izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu, koje je sačinio Upravni inspektorat Ministarstva pravde.

Ovim izvješćem obuhvaćeno je 179 upravnih oblasti koje su u nadležnosti 65 tijela uprave i institucija s javnim ovlastima na državnoj razini koje su dostavile izvješća.

Od ukupno 215.699 prvostupanjskih upravnih postupaka, koji su obuhvaćeni Izvješćem, njih 94,48 % je bilo riješeno ili se rješavalo u zakonskom roku, od čega je 89,34 % predmeta bilo riješeno, a njih 5,14 % je bilo u tijeku u trenutku sačinjavanja izvješća. Istodobno, 5.116 predmeta ili 2,38 % je riješeno nakon proteka zakonskog roka, dok je 772 predmeta ili 0,36 % proslijeđeno na rješavanje drugom tijelu.

U značajnom broju prvostupanjskih predmeta (72,45 %) je udovoljeno zahtjevu stranke, a visoki postotak ažurnosti u rješavanju upravnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku suprotan je općoj percepciji javnosti o neučinkovitoj državnoj upravi.


U Izvješću se naglašava da je od ukupno 5.879 drugostupanjskih upravnih postupaka u 2022. godini 3.755 ili 61,08 % riješeno u propisanom roku, a 1.494 ili 24,30 % nakon proteka zakonskog roka, dok je njih 54 ili manje od 1 % proslijeđeno na postupanje nadležnom tijelu.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH da tokom 2023. godine izvrši detaljne inspekcijske nadzore u tijelima uprave i institucijama s javnim ovlastima koji nisu dostavili godišnja izvješća o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku sukladno odredbama instrukcije koja regulira ovu materiju. 

(Vijesti.ba)