Albania
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

A do të funksionojë Whatsapp në telefonin tuaj nga 1 nëntori?


Ka ë
mbetu
edhe
pak
ditë
pa a
se
udhëzimet
e
eja

Whatsapp

hyj ë
ë
fuqi.
Duke
fillua
ga
1
Në to i
2021,
ë
fakt,
aplikacio i
i
mesazheve

me jëhe shme
ë
Facebook
uk
do

fu ksio ojë
ë
disa
ve sio e


vjet a

A d oid,
iOS
dhe
KaiOS.


pak

shumë
se
16
ditë,
ë
këtë
ast,
Whatsapp
do

kë kojë

paktë
A d oid
4.1,
iOS
10
dhe
KaiOSqe ë
ë
gje dje

fu ksio ojë.
Nëse
pajisja
juaj
ka

ve sio


vjetë
se
sistemet
ope ative
ë
fjalë,
ju
uk
do

je i
ë
gje dje
ta
pë do i
atë.

Këtë
mu d
ta
ko t ollo i
di ekt
ga
‘setti gs’
e
sma tpho e-it
tuaj.

Whatsapp
zako isht
zvogëlo
supo ti

ve sio et


vjet a

sistemeve
ope ative
pasi
elease


fu dit
e
lejoj ë
atë

zhvillojë

mi ë
fu ksio e

eja.

Sipas
zë ave

fu dit,
Whatsapp
gjithashtu
është
duke
pu ua
ë
Commu ity,
ose

lloj
g upi
Teleg am

mu d

kë kohe
di ekt
ga
shi iti
i
kë kimit
i
aplikacio it
dhe

sy oj ë

evolucio a izoj ë
pë vojë
e
pë do uesit.Refe e cat
u
gjetë
ga
kolegët
e
XDA
d ejtpë d ejt
ë
bu imi
e

beta,
po
as jë
i fo macio
i
saktë
uk
ka
dalë
ë
lidhje
me

dhe
uk
është
e
sigu t

ë
fu d
Commu ity
do

shohi
vë tet
d itë .jëjtë
kohë,
zhvilluesit
po
pu oj ë
ë

fu ksio

do
t’ju
lejojë

dalo i
mesazhet
za o e

Whatsapp.